നാളയുടെ അധ്യാപകർക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു ഉത്തരം എഴുതുക... ഉത്തരവുമായി ഒത്തുനോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് ഉത്തരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റിന് താഴെയും https://t.me/lpuphelperdiscussion ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കമന്റ് ചെയ്യുക.
LP/UP Day 7 Answers
LP/ UP Day 7 Questions
LP/UP Day 6 Answers
LP/UP Day 5 Answers
LP/UP Day 5
LP/UP Day 4 (Revision) Answers
LP/UP Day 4 (Revision)
LP/UP Day 3 Answers
LP/UP Day 3 Questions
LP/UP Day 2 Answers